Ochrana soukromí

Tato stránka je provozována a vlastněna společností L'ORÉAL Česká republika s.r.o. (L´Oréal). L´Oréal respektuje soukromí každé osoby, která navštíví stránku. Toto prohlášení popisuje informace, které na vás můžeme požadovat a také způsob, kterým můžeme použít dané informace. Také určuje, jak můžete zkontrolovat vaše informace, které ukládáme a jakým způsobem nám můžete dát pokyn k vymazání informací z našich složek.

Osobní informace

Když navštívíte určité oblasti naší Stránky, budeme vás žádat o vaše osobní informace. Budeme chtít znát Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Nebudeme shromažďovat žádné osobní informace bez vašeho souhlasu. V případech, kdy požadujeme vaše osobní informace v souvislosti s určitou propagační akcí (například, pokud nabízíme možnost vyhrát ceny či vzorky produktů zdarma), pokud nám tyto informace neposkytnete, nebudete se moci těchto akcí zůčastnit.

Využití vašich osobních údajů

Čas od času můžeme tyto osobní informace, které nám poskytnete, použít k účelům reklamy (například k vývoji nebo propagaci doplňkových produktů a služeb) nebo zasílání obchodních sdělení, s čímž vyjadřujete svůj souhlas, a můžeme sdílet informace, které nám poskytnete s ostatními, obezřetně vybranými společnostmi. Neustále vyvíjíme produkty a služby na základě informací a zpětné vazby, kterou získáme od návštěvníků Stránky a uživatelů našich služeb. O tyto informace se s vámi můžeme podělit. Pokud zákon neurčuje jinak, nebo pokud není jinak uvedeno v tomto prohlášení, nebudeme poskytovat informace o vás žádné třetí osobě bez vašeho svolení.

Ochrana dat

Společnost L´Oréal přijala opatření, aby zabránila ztrátě, zneužití nebo pozměnění informací, které nám poskytujete. Zástupci nebo smluvní strany společnosti L´Oréal, kteří mají přístup k vašim informacím, které nám poskytujete při poskytování služeb, jsou povinni střežit tyto informace jako důvěrné a není jim dovoleno je použít za jiným účelem, než k provedení služeb pro společnost L´Oréal. Pokud nám poskytnete své osobní údaje a budete požadovat jejich kopii, nebo pokud budete požadovat opravu některých faktických nepřesností v těchto informacích, nebo pokud budete chtít vymazat tuto informaci z našich záznamů, pak, prosím, kontaktujte nás písemně na adrese L'ORÉAL Čeká republika, s.r.o., Plzeňská 213/11, Praha 5, Česká republika, oddělení CPD Digitálního marketingu případně info@mixafrancie.cz. Budeme se snažit dodat, opravit, nebo vymazat informace o vás v našich databázích.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že L'Oréal nebo jeho zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete (a) požádat L'Oréal nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo (b) požadovat, aby L'Oréal nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud Vaší žádosti nevyhovíme nebo s ní nebudete spokojeni, můžete se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Důležité

Děkujeme za návštěvu našich webových stránek (dále jen Stránky). Před užitím Stránek, prosím, věnujte pozornost následujícím obchodním podmínkám (dále jen Podmínky) při užívání našich stránek. Stránky jsou provozovány společností L'ORÉAL Česká republika, s.r.o. se sídlem v Praze, Plzeňská 213/11, IČ: 60491850, zapsaná v OR vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 27731 (“L’Oréal”). Používáním stránek stvrzujete přijetí podmínek na jejichž základu vám L´Oréal umožní přístup. Čas od času může L´Oréal své podmínky upravit. Kdykoli proto budete chtít využít Stránek, prosím seznamte se znovu s podmínkami. Pokud kdykoliv nebudete souhlasit s Podmínkami, nejste oprávněni k jejich užívání. Někdy může L´Oréal pořádat soutěže a propagační akce na svých stránkách. Samostatné podmínky budou vyvěšeny všude tam, kde to bude nutné, aby platily pro tyto soutěže a propagační akce.

Bez záruky

I když L´Oréal usiluje o správnost infromací na přístupných Stránkách, L’Oréal negarantuje a ani nezaručuje přesnost, časovou posloupnost a úplnost jakékoliv informace nebo materiálu na Stránkách.

Odkazy na stránky

Stránky nebo webové stránky s odkazy slouží pouze k informativním účelům a nebyly autorizovány firmou L´Oréal. L´Oréal nenese žádnou odpovědnost za obsah odkazů ke Stránkám či ke stránkám na které Stránky odkazují, L´Oréal také nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakkékoliv ztráty nebo škody nebo pokuty či závazky plynoucích z případné újmy, které mohou být způsobeny důsledkem odkazu či připojení k jakémukoliv místu souvisejícímu se Stránkami.

Duševní vlastnictví

Stránka obsahující (mimo jiné) text, obsah, software, video, hudbu, zvuk, grafiku, obrázky, ilustrace, umělecká díla, fotografie, jména, loga, ochrané známky, značky a další materiál ("Obsah") jsou chráněny autorskými právy, obchodní značkou a/nebo jinými vlastnickými právy. Obsah zahrnuje jak obsah ve vlastnictví a pod správou firmy L´Oréal tak zároveň obsah ve vlastnictví a pod správou třetích osob s oprávněním od firmy L´Oréal. Jednotlivé články, zprávy a další části, které vytvářejí stránku, mohou být chráněny autorskými právy. Souhlasíte s dodržováním všech příslušných autorských práv a všech souvisejících právních předpisů o autorských právech nebo s omezeními obsaženými na této Stránce.

Žádná obchodní značka ani obchodní název firmy L´Oréal nesmí být použity bez předchozího písemného souhlasu firmy L´Oréal a zároveň berete na vědomí, že nemáte žádná vlastnická práva k těmto značkám a obchodním názvům.

Souhlasíte, že budete písemně informovat firmu L´Oréal, pokud zjistíte jakýkoliv nepovolený přístup, nebo využívání Stránky jakkoukoliv stranou nebo tvrzením, kterým Stránka nebo jakýkoliv obsah stránky překračuje autorská práva, značku, nebo jiná práva.

Licence a stahování

Nezískáváte žádná práva nebo oprávnění na nebo ke Stránce a/nebo jejímu obsahu jinak než v souladu s těmito Podmínkami a právem na kopírování informací uvedené v této části. Pokud není uvedeno jinak, není povoleno kopírovat, množit, rekompilovat, dekompilovat, utajovat, šířit, vydávat, vystavovat, předvádět, upravovat, nahrávat za účelem vytváření modifikací, přenášet, nebo jiným způsobem zneužívat jakoukoliv část Stránky.

Firma L´Oréal povoluje kopírovat informace pouze za předpokladu že:
(i) učiníte ne více než jednu tištěnou kopii takovéto informace a pokud již žádné další kopie této tištěné verze nebudou provedeny
(ii) využijete staženou nebo vytištěnou kopii pouze k osobnímu a nekomerčnímu účelu, a
(iii) zachováte u takto pořízené kopie všechna prohlášení a informace o autorských právech, s tím, že budete nadále vázán(a) těmito Podmínkámi v této textaci a znění.

Dále není dovoleno nabízet k prodeji, nebo prodávat nebo šířit Obsah nebo jeho část přes jakékoliv informační kanály (včetně šíření televizním nebo rádiovým vysíláním, nebo šířením přes počítačovou síť). Není dovoleno poskytovat jakoukoukoliv část Stránky pro jinou stránku, ať přes hypertextový odkaz nebo jinak. Stránka a informace v ní obsažené nesmí být použity k vytvoření jakéhokoliv druhu databáze, a stejně tak nesmí být Stránka ukládána (ani celá, ani její část) do vámi či třetími osobami zpřístupněných databází nebo k šíření databázových stránek obsahujících celou nebo jen část Stránky.

Svolení

Pokud budete chtít získat informace od firmy L´Oréal ohledně svolení používat jakýkoliv Obsah, nebo pokud budete chtít připojit vaši stránku k oficiální Stránce L´Oréal, zašlete váš dotaz na info@mixafrancie.cz.

Nezaručujeme

Stránka a Obsah jsou poskytovány "jak jsou" a nezahrnují žádnou záruku jakéhokoliv druhu, ani výlučnou ani vyplývající z Obsahu, do plné výše povolené ve shodě s příslušným zákonem obsahujícím (mimo jiné) vyloučení ze záruky vlastnického nároku, prodejnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro daný účel a neporušení vlastnického práva nebo práva třetí osoby. L´Oréal dále nepřijímá zodpovědnost nebo závazek za funkce obsažené na Stránce a nezaručuje, že stránka bude fungovat nepřerušovaně nebo bezchybně, nebo že případné nedostatky budou opraveny. Vezměte, prosím, na vědomí, že některé zákony nepovolují vyloučení ze záruky tak, že některé nebo všechny výše zmíněné výjimky se na vás nevztahují.

L´Oréal nezaručuje kompatibilnost s vaším počítačovým vybavením nebo nepřítomnost chyb, virů, červů nebo "Trojských koňů" na Stránce nebo serveru.

L´Oréal nemá odpovědnost za škodu způsobenou těmito škodlivými jevy a kódy.

L´Oréal nenese odpovědnost za Obsah poskytnutý třetími osobami. L´Oréal také není odpovědný za spolehlivost nebo stálou dostupnost telefonních linek a zařízení, které používáte při připojení ke Stránce.

Tyto podmínky neovlivňují vaše zákonná práva nebo vaše nároky jako spotřebitele.

Omezení odpovědnosti

Berete na vědomí a souhlasíte, že Vaše využití Stránky, včetně jejího Obsahu, je pouze na Vaše vlastní nebezpečí. V případě, že nebudete se Stránkou, Podmínkami, či Obsahem spokojeni, doporučujeme přerušit užívání Stránky.

V případě podvodu a osobní újmy nebo smrti do míry, která vyústila z nedbalosti L´Oréal, nebude v žádném případě firma L´Oréal odpovídat ani vám, ani třetí osobě za přímé, zvláštní, nepřímé, náhodné nebo nešťastné poškození, škodu nebo ušlý zisku, nebo za jakoukoliv jinou ztrátu ať z pohledu záruky, smlouvy, přestupku (včetně nedbalosti) nebo jinak, přestože je firma L´Oréal informována o této možnosti. Kogentní ustanovení zákona o náhradě škody tím nejsou dotčena.

Místní zákony a nařízení

Stránka není určena osobě, pokud jí z jakéhokoliv důvodu není dovoleno publikování nebo zpřístupnění Stránky. Ti, kterým je z tohoto titulu přístup zakázán, se na stránku nesmí připojit.

Firma L´Oréal netvrdí, že jak Stránka tak Obsah jsou vhodné k používání nebo jsou povoleny místními zákony příslušné jurisdikce. Ti, kteří se připojí na stránku tak činí z vlastního popudu a nesou vlastní odpovědnost za dodržování místních zákonů a předpisů, v případě pochyb vyhledejte odbornou právnickou radu.

Odškodnění

Souhlasíte s odškodněním a ochranou každého L´Oréalu, jeho zaměstnanců, zástupců, agentů od jakýchkoliv požadavků, kroků, nároků a dalších postupů vedených proti L´Oréal, jeho zaměstnancům, zástupcům a agentům třetí osobou, do té míry, že takovýto nárok, soudní pře, kroky nebo další postupy proti L´Oréal, jeho zaměstancům, zástupcům, dodavatelům nebo agentům se zakládají nebo vyvstávají v souvislosti s:
(i) s vaším užíváním stránky
(ii) vaším porušením smluvních Podmínek
(iii) nárokem, vyplývajícím z Vašeho užití Stránky který:
(aa) porušuje autorská práva třetí osoby, nebo jakákoliv osobní práva nebo pozornost veřejnosti
(bb) je urážlivý nebo hanlivý, nebo jinak poškozuje třetí osobu
(iv) jakýmkoliv vymazáním, přidáním, vložením, nebo úpravou, nebo nepovoleným užitím Stránky,
nebo
(v) jakoukoliv dezinterpretací nebo porušením prohlášení nebo záruky níže uvedené.

Ustanovení v této části Podmínek o používání Stránek zahrnuje také používání Stránky třetí osobou, pokud taková třetí osoba disponuje přístupem na Stránky s využitím vašeho počítače.

Souhlasíte, že L'Oréal, jeho zaměstnancům, zástupcům a prostředníkům firmy L´Oréal uhradíte jakékoliv a všechny výdaje, odškodnění a náklady (včetně příslušných soudních poplatků) jim přisouzené nebo jinak přivozené v souvislosti s nebo z nároků, žaloby, opatření nebo kroků třetí osoby přisouditelným takovémuto nároku třetí osobou.

Ukončení

Buď vy nebo L´Oréal můžete kdykoliv odstoupit od těchto Podmínek bez uvedení důvodů. Pokud L´Oréal odstoupí od těchto Podmínek, pak vás bude informovat zasláním mailu na vaši adresu, kterou jste poskytli při vaší registraci, a bude se mít za to, že jste zprávu obdrželi do jedné hodiny po odeslání. Odstoupení nabyde platnosti v tuto dobu. Je vaší povinností informovat nás o jakékoliv změně vaší emailové adresy. V případě vašeho odstoupení od Podmínek, zašlete email na adresu info@mixafrancie.cz. Při ukončení máte povinnost zničit Obsah a kopie z něho plynoucí.

Změny na stránkách

Souhlasíte, že firma L´Oréal disponuje právem změnit obsah nebo technické údaje v jakémkoliv měřítku a kdykoliv z vlastního popudu. Dále souhlasíte, že takovéto změny mohou znamenat, že se nebudete moci připojit na Stránku.

Vzdání se práv

Žádné vzdání se práv vyplývajících z porušení povinnosti dané těmito Podmínkami společností L'Oréal nepředstavuje vzdání se jakéhokoli jiného porušení a žádného zanedbání výkonu nebo dílčího úkonu firmou L'Oréal jakéhokoliv opravného prostředku představujícího vzdání se práva na následném výkonu tohoto nebo jiného nároku.

Rozhodné právo a jurisdikce

Podmínky podléhají zákonům České republiky a strany podléhají jen a pouze soudní moci českých soudů.

Reklamní akce „Vyhrajte MIXA HYALUROGEL týdenní péči: 7 vzorečků“ – Česká republika

 1. Pravidla soutěže
  1. Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) reklamní akce „Vyhrajte MIXA HYALUROGEL týdenní péči: 7 vzorečků“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedené na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.
  2. Pořadatelem soutěže je: L´ORÉAL Česká republika s.r.o.,
   se sídlem Plzeňská 213/11, 150 00 Praha 5,
   IČ: 604 91 850,
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 27731,
   (dále jen „Pořadatel“).
 2. Termín a místo konání soutěže

  Soutěž probíhá v termínu ode dne 15. 3. 2017 v 0:00:01 hod. do dne 15. 4. 2017 ve 23:59:59 hod. na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“), a to konkrétně ve dvou jednotlivých soutěžních období pro hlavní výhru a čtrnácti jednotlivých soutěžních obdobích pro vedlejší výhry, které jsou určeny následujícím způsobem:

  Období pro výhru:

  Soutěžní období se dělí do 2-hodinových úseků. První soutěžní období začíná dne 15.3.2017 v 0:00:00 hod a končí dne 15.3.2017 v 1:59:59. Každé další období začíná v dvouhodinovém intervalu. (dále jen „soutěžní období“).

 3. Účast v soutěži
  1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let (pokud zákon nestanoví jinak), která není ze soutěže vyloučena ve smyslu článku 6.8 těchto pravidel níže, a která se v době konání soutěže zaregistruje pro účast v soutěži způsobem uvedeným v článku 3.2 těchto pravidel níže a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech.
  2. Soutěžící se pro účast v soutěži zaregistruje tak, že na internetových stránkách www.mixafrancie.cz/mesic-hydratace dále jen „soutěžní stránky“) odpoví na 8 subjektivních otázek v rámci testu hydratace a úplně a pravdivě vyplní soutěžní registrační formulář, tedy do formuláře umístěného na soutěžních stránkách vyplní své jméno, příjmení, kontaktní e-mailovou adresu a doručovací adresu (ulice, číslo popisné, město, PSČ).

   Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit pouze jedenkrát za soutěžní období. Duplicitní registrace v konkrétní soutěžní období budou ze soutěže vyřazeny. Soutěžící má právo vyhrát výhru pouze jednu výhru.

  3. Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy vyplní všechny požadované registrační údaje. Registrace soutěžícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude do soutěže zařazena. Pořadatel má právo kdykoli posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
 4. Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanismus určení výherce
  1. Hlavní výhrou v této soutěži je týdenní péče MIXA HYALUROGEL – 7 vzorečků 1ml od značky MIXA v celkovém počtu 336 kusů. V soutěži bude odměněno celkem 336 soutěžících. Každý soutěžící může získat maximálně jeden kus hlavní výhry.
  2. Rychlostní soutěž:

   Výhercem hlavní výhry v každém jednotlivém soutěžním období se stává ten soutěžící, který v době trvání soutěže odpoví na 8 subjektivních otázek v rámci testu hydratace, poté se řádně zaregistruje na soutěžních stránkách a jeho registrace bude doručena Pořadateli jako první v pořadí. Během doby trvání soutěže může v každém soutěžním období vyhrát pouze první zaregistrovaný soutěžící.

  3. V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, bude výhercem určen soutěžící, který se v době trvání soutěže řádně zaregistroval na soutěžních stránkách, splnil veškeré podmínky účasti v soutěži vyžadované těmito pravidly a jehož registrace byla doručena Pořadateli jako následující po registraci posledního výherce v pořadí v daném soutěžním období.
 5. Předání výher výhercům
  1. Soutěžící se ihned po odeslání registračního formuláře na soutěžních stránkách dozví, zda jeho registrace byla Pořadateli doručena jako první v pořadí v daném soutěžním období a vyhrává tedy hlavní výhru.
  2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany výherce nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.
  3. Pokud výherce výhru odmítne nebo nesplňuje pravidla této soutěže, ztrácí nárok na výhru a Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel. Stejným způsobem bude Pořadatel postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň 14 dní mezi jednotlivými pokusy o kontakt na kontaktním e-mailu zadaném v registračním formuláři a / nebo tento výherce výhru nepřevezme ve lhůtě do 14 dní od odeslání.
  4. Výhra bude odeslána výherci nejpozději do 1 měsíce od ukončení soutěže na doručovací adresu uvedenou v registračním formuláři na soutěžních stránkách.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
  2. Účastí v soutěži, resp. provedením registrace, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na soutěžních stránkách.
  4. Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
  5. Registrací do soutěže souhlasí soutěžící pro případ výhry v soutěži s tím, že mohou být pořizovány obrazové či audiovizuální záznamy jeho osoby a tyto následně zveřejňovány ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele spolu s uvedením jména a příjmení výherce, údajů o výhře a hodnotě výhry. Soutěžící nebude mít nárok na žádnou odměnu v souvislosti s pořizováním a následným zveřejňováním obrazových či audiovizuálních záznamů své osoby a vzdává se v této souvislosti jakýchkoli finančních nebo jiných majetkových nároků, které mu vznikly nebo by mu mohly vzniknout.
  6. Registrací do soutěže souhlasí soutěžící se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu uvedeném v registraci a v případě výhry též údajů o této výhře a její hodnotě, adrese výherce, na kterou má být výhra doručena, obrazových či audiovizuálních záznamů výherce, které Pořadatel získá od soutěžícího v průběhu nebo po skončení soutěže (dále jen „osobní údaje“) Pořadatelem jakožto správcem pro účely pořádání této soutěže a v případě výhry soutěžícího pro účely správy daní a zveřejnění výsledků soutěže ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele, a to na dobu jednoho roku od ukončení soutěže a vypořádání nároků ze soutěže. Rovněž souhlasí s použitím osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa (včetně kontaktní e-mailové adresy) pro účely nabízení obchodu nebo služeb, pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, jakož i s jejich předáváním osobám propojeným s Pořadatelem pro účely uvedené v této větě výše, a to na dobu 5 let od ukončení této soutěže.
  7. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky v elektronické podobě. Soutěžící dále bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas s jejich zpracováním může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele, jakéhokoli budoucího správce odvolat (v případě odvolání souhlasu se zpracováním budou příslušné osobní údaje vymazány nebo jinak zlikvidovány), že má právo přístupu ke svým osobním údajům (včetně informací o rozsahu a účelu jejich zpracovávání a veškerých dostupných informací o jejich zdroji) a právo na opravu těchto údajů, doplnění, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, může soutěžící žádat Pořadatele, jakéhokoli budoucího správce o vysvětlení a neprodlené odstranění závadného stavu, případně se může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  8. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele soutěže, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba, Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.
  9. Pokud se soutěžící rozhodne dobrovolně sdílet recenzi/recenze na produkty, souhlasí s tím, že tyto recenze mohou být zveřejněny na stránkách Mixafrancie.cz a v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele a tento bezplatně udělený souhlas je platný na dobu 5 let od ukončení této soutěže.
  10. Přihlášením do soutěže, souhlasí soutěžící s tím, že Pořadatel má právo použít výsledky odpovědí na 8 subjektivních otázek v rámci testu hydratace pro obchodní a marketingovou propagaci Pořadatele po dobu 5 let od ukončení soutěže.
  11. Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na soutěžních stránkách. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná pravidla.
 7. V Praze dne 8. 3. 2017
  L´ORÉAL Česká republika s.r.o.